TransPortal Norge AS  

TJENESTEAVTALE MELLOM TRANSPORTAL NORGE AS (TN) OG KUNDE IFM. MED KJØP AV VARER OG TJENESTER FRA TN ELLER TN’S FORHANDLERE

1. Generelt ved bestilling
Ved bestilling av lisenser faktureres kunden etter at lisensen er registrert. Ved bestilling av web og eller konsulenttjenester faktureres kunden etter at produktet er levert.
Fakturaen har 14 dagers betalingsfrist med 35,- i ekspedisjonsgebyr.
Ved forsinket betaling vil kunde motta purring fra oss, og etter nye 14 dager går dette til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved purring påløper et purregebyr på NOK 50,-.

Faktura ved lisens vil inneholde kostnader for installasjon (hvis aktuelt) samt drift første år – dvs. 12 måneder. Deretter vil man få en fast, årlig avgift. Alle tjenester fra Transportal Norge faktureres 12 måneder av gangen hvis ikke annet er avtalt.

Ved avbestilling av tjenestene har kunden en oppsigelsesfrist på 2 mnd. før ny avtaleperiode trer i kraft. Oppsigelse skal være TransPortal Norge i hende skriftlig enten via e-post, brev eller faks innen 2 mnd. før ny avtaleperiode trer i kraft.

Dersom oppsigelsen ikke er TransPortal Norge i hende innen fristen i foregående punktum, løper avtaleforholdet videre for 12 måneder.

2. Prisendringer
Alle priser kan endres, økninger i pris kan endres med minimum 3 måneders varsel, med virkning fra avtalens fornyelse eller første forfall. Melding om prisendringer sendes som e-post til den e-postadressen som oppgis ved bestilling. Kunden kan innen den samme fristen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres.

Kunden plikter til enhver tid å informere TransPortal Norge AS om eventuelle adresseendringer, så vel som forretningsadresse/bopel og e-postadresse. Dersom kunden endrer adresse og/eller e-post adresse under avtaleperioden uten å varsle TransPortal Norge AS, og kunden av denne årsak ikke mottar meldinger som TransPortal Norge AS sender kunden, anses kunden likevel for å ha mottatt meldingen fra TransPortal Norge AS.

Alle priser som er oppgitt på TransPortal Norge AS sine websider er uten merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre statlige avgifter, herunder avgifter fra domeneutstedere, vil bli videreført til kunden ved det første betalingstidspunkt etter endringen har trådt i kraft.

3. Supporttjenesten
Ved avtaler hvor support er inkludert som del av avtalen faktureres dette etter den spesifikke avtalen. Ved support utover TransPortal Norge's supporttjenester faktureres vanlig supportpris på 600,- pr. time eks. mva.

4. Kundens plikter
Informasjon
Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller epost-adresse, registreringsnummer etc. kan TransPortal Norge AS ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.
All korrespondanse vedrørende eksempelvis prisendring skjer per epost eller telefon. Eventuelle meldinger fra TransPortal Norge AS til kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at TransPortal Norge AS kan godtgjøre at slik epost er sendt.

Betalingsansvar
Søker godkjenner med dette at dersom lisenspris, utstyr eller tjenester ikke betales til forfall på faktura, frafaller eiendommsretten i sin helhet, og eierskapet overdras til TransPortal Norge AS. Dette fritar imidlertid ikke kunden for betalingsansvaret.

5. Overdragelse eller flytting
Rettighetshaver
Kunden er rettighetshaver til det lisenser som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra eierskapet til et annet selskap mot å betale de avgifter TransPortal Norge AS har for overføring.

Samtykke
Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra TransPortal Norge AS. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

6. Force majeure
Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

7. Reklamasjon
Feil som avdekkes av kunden skal uten ugrunnet opphold etter at feilen er oppdaget varsles TransPortal Norge AS pr. e-post og pr. post. Overholder ikke kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor TransPortal Norge AS.

8. Fraskrivelse av ansvar
TransPortal Norge AS kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.
TransPortal Norge AS vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.
TransPortal Norge AS holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

TransPortal Norge AS kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. Det totale kravet kan ikke overstige kundens totale kostnader for tjenesten i et år.
TransPortal Norge AS er ikke ansvarlig for innholdet i eksterne internettressurser som det er lenket til fra TransPortal Norge's internettsider.

9. Erstatning
TransPortal Norge AS er kun ansvarlig kundens dokumenterte, direkte tap som skyldes en mangel i tjenesteleveransene fra TransPortal Norge AS, så sant ikke mangelen skyldes Force Majeure eller for øvrig ligger utenfor TransPortal Norge’s kontroll.
TransPortal Norge AS er ikke ansvarlig for kundens indirekte tap.
TransPortal Norge AS’ s totale erstatningsansvar overfor den enkelte kunde utgjør NOK 2500.

10. Endring av tjenesteavtalen
TransPortal Norge AS har, med varsel til kunden, adgang til å endre denne tjenesteavtalen dersom forutsetningene for avtalen for TransPortal Norge AS endres vesentlig.

11. Lovvalg og tvisteløsning
Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett.
Tvister mellom kunden og TransPortal Norge AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting


Oslo, 1. januar 2004

 
© TransPortal Norge AS
P.O. Box 20 Sentrum, 0101 Oslo Norway
[Personvern] [Tjenesteavtale] [Kontakt]